Sanatatea si Securitatea in Munca

Informatii generale Servicii Dotare Cursuri Personal Activitate Legislatie Download Noutati Securitatea si Sanatatea in Munca Reguli si instructiuni de folosire a mijloacelor tehnice de paza din dotare Documente UtileOrganizarea activitatilor pentru sanatate si

securitate in munca

CUPRINS

1. INTRODUCERE

1.1 DEFINITIE

1.2 SCOP

1.3 APLICABILITATE

        2. PREGÃTIREA SI INSTRUIREA PERSONALULUI

 

                                                  2.1 SCOP

                                                  2.2 ADRESABILITATE

                                                  2.3 TIPUL DE INSTRUIRE

                                                  2.3.1 INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV GENERAL

                                                  2.3.2 INSTRUCTAJUL LA LOCUL DE MUNCÃ

                                                  2.3.3 INSTRUCTAJUL PERIODIC

                                                 2.3.4 REINSTRUIREA

                                                 2.4 MATERIALE DE INSTRUIRE

  3. PROCEDURA

                                           3.1 INSTRUIREA SI ÎNREGISTRAREA INSTRUIRII

  4. FORMULARE, ÎNREGISTRÃRI

                                           4.1 PROCESUL VERBAL

                                           4.2 FISA INDIVIDUALÃ DE INSTRUIRE

  5.RESPONSABILITÃTI

   

ORGANIZAREA ACTIVITÃTII DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

1. INTRODUCERE

1.1 DEFINITIE

Normele generale de sanatate si securitate a muncii cuprind mãsuri de prevenire a accidentelor de muncã si bolilor profesionale.

1.2 SCOP

Eliminarea sau determinarea factorilor de risc de accidentare si / sau îmbolnãvire profesionalã existenti în sistemul de muncã, apãrarea vietii, integritãtii corporale si sãnãtãtii salariatilor si a altor persoane participante la procesul de muncã.

1.3 APLICABILITATE

- pentru activitãttile ce se desfãsoarã în cadrul institutiei.

- se detaileazã pe activitãti sau grupe de activitãti distincte, în cadrul instructiunilor proprii de securitate a muncii.

2. PREGÃTIREA SI INSTRUIREA PERSONALULUI

2.1 SCOP

Scopul instruirii este însusirea cunostintelor si formarea deprinderilor mãsurilor de securitate.

2.2 ADRESABILITATE

Pregãtirea si instruirea se adreseazã:

  • noilor angajati în muncã
  • salariatilor transferati de la o sectie la alta
  • detasatilor
  • elevi, studenti în practica profesionalã
  • persoane în probã de lucru în vederea angajãrii

2.3 TIPUL DE INSTRUIRE

Instructajul introductiv general

Instructajul la locul de muncã

Instructajul periodic

Reinstruirea

2.3.1 INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV GENERAL

- se face în acelasi timp când se întocmesc actele de angajare

- are rolul de informare despre activitãtile specifice institutiei si principalele mãsuri de protectia muncii

- se face de cãtre personalul cu atributii si responsabilitãti în domeniu sau împuternicit prin decizie

Problemele expuse la instructajul introductiv sunt:

 1. Riscurile de accidentare si îmbolnãvire profesionalã
 2. Legislatia în vigoare
 3. Consecinte posibile a necunoasterii si nerespectãrii legislatiei

În urma instructajului se face o verificare si se consemneazã în FISA DE INSTRUCTAJ.

2.3.2 INSTRUCTAJUL LA LOCUL DE MUNCÃ

- se face dupã întocmirea actelor de angajare, când angajatul ajunge la locul de muncã

- are rolul de prezentare a riscurilor si mãsurilor de prevenire specifice

- se face de responsabilul cu protectia muncii al locului de muncã

Probleme expuse:

 1. Riscurile de accidentare si îmbolnãvire
 2. Prevederile normelor specifice de securitate a muncii si instructiuni proprii

  Instructajul va include obligatoriu demonstratii practice.

Verificarea se va face de responsabilul cu protectia muncii pe institutie

2.3.3 INSTRUCTAJUL PERIODIC

- se face la locul de muncã, de resposabilul cu protectia muncii

- are rolul de aprofundare a normelor de protectia muncii

- cuprinde întreg personalul

- include în mod obligatoriu si demonstratii practice

Intervalul între douã instructaje periodice va fi stabilit prin instructiuni proprii în functie de conditiile locului de muncã, dar nu mai mult de 6 luni.

La personalul tehnico – administrativ, intervalul între douã instructaje periodice va fi de 12 luni.

2.3.4 REINSTRUIREA

Se face în urmãtoarele situatii:

 • la schimbarea locului de muncã
 • cu ocazia introducerii unui echipament de lucru sau modificare de echipament tehnic existent
 • cu ocazia introducerii de tehnologii noi
 • la reluarea activitãtii dupã accidente de muncã sau întreruperea activitãtii cel putin 30 zile

Reinstruirea se face de responsabilul cu protectia muncii al locului respectiv.

 

2.4 MATERIALE DE INSTRUIRE

Legislatia primarã „ Legea protectiei muncii Nr. 319 din 14.07.2006

Legislatia secundarã „ Norme generale de protectia muncii” 2002

Legislatia tertiarã „ Norme specifice de protectia muncii „

pentru activitãti în domeniul sãnãtãtii.

Instructiuni proprii Norme interne

3. PROCEDURA

3.1 3.1 INSTRUIREA SI INREGISTRAREA INSTRUIRII

Instruirea se face conform legislatiei în vigoare, cu durata de cel putin 8 ore, cu problemele mentionate în scris, semnãtura celui care face instructajul si celui instruit.

Înregistrarea instruirii se face în Fisa individualã de instruire

4 FORMULARE SI ÎNREGISTRÃRI

4.1 PROCESUL VERBAL

Se întocmeste la sfârsitul fiecãrei întruniri a Comitetului de securitate si sãnãtate în muncã si se semneazã de fiecare participant.

4.2 FISA INDIVIDUALÃ DE INSTRUIRE

Contine:

  • datele personale
  • instructajul la angajare
  • instructajul la locul de muncã
  • avizul de lucru
  • instructajul periodic
  • reinstruirea
  • abateri de la N.T.S.M. ( normele tehnice de securitate a muncii) si sanctiuni aplicate
  • rezultatele de tehnicã a securitãtii muncii
  • Vize medicale - avizul medical obligatoriu, specificat de reglementãri, pentru activitãti ca: lucrul în conditii de izolare, etc.

5. RESPONSABILITÃTI

Comitetul de securitate si sãnãtate în muncã are rolul de a asigura implicarea salariatilor la elaborarea si aplicarea deciziilor în domeniul protectiei muncii.

Responsabilul compartimentului de protectia muncii pe unitate.

Conducatorul locului de munca.

Responsabilitãtile legate de protectia muncii, constituie atribuþii de serviciu si nerespectarea acestora atrage sanctiuni disciplinare conform Codului Muncii si Legilor speciale.